Organisatorisk och social arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska utgå från modellen och metodiken som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande systematiskt arbetsmiljöarbete genom att säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Den organisatoriska och sociala medarbetarenkäten, OSA-enkäten, är en vidareutvecklad version av Prevents frågor och erbjuder exempelvis:

  • segmentering på avdelningar
  • segmentering på orter
  • möjlighet till att genomföra enkäten på engelska eller andra språk
  • automatiska följdfrågor
  • eNPS – eller Employee Net Promoter Score som är ett mått för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta

Enkäten innehåller olika påståenden som bland annat berör följande föreskrifter från Arbetsmiljöverket:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
  • Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2
  • Belastningsergonomi, AFS 2012:2
  • Ensamarbete, AFS 1992:3

Enkäten är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Den är inte vetenskapligt validerad utan är avsedd att ge underlag för det fortsatta arbetsmiljöarbetet och utgöra underlag för gruppdiskussioner.

Detta får du tillgång till

Kontakta oss

KUNDKONTAKT
Sverjer Jarn
Tel: +46 70 846 6520

KONTAKTFORMULÄR